ADMINA-logo

Aktualności

Aktualności

Od pierwszego września 2023 Zakład Obsługi Nieruchomości “ADMINA” Sp. z o.o. w poniedziałki będzie pracować w godzinach 8:30-16:30.

Z dniem 28 kwietnia 2023 roku weszła w życie Ustawa z dnia 07 października 2022 roku o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane, do obowiązującej ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 roku o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 497).

Wprowadzone zmiany w przepisach nakładają obowiązek na właścicieli nieruchomości opracowania świadectw charakterystyki energetycznej także dla budynków wybudowanych do 2009 roku, jak również w przypadku przeprowadzonych remontów mających wpływ na bilans cieplny budynku i tym samym zużycie energii cieplnej.


Jednocześnie wprowadzone przepisy zobowiązują właściciela lokalu do posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej m.in. w przypadku:

  • przeniesienia własności lokalu mieszkalnego,

  • powstania stosunku najmu lokalu mieszkalnego.

Podstawą do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokalu jest charakterystyka energetyczna budynku określona w dokumentacji technicznej lub – w przypadku jej braku - wyznaczana w wyniku inwentaryzacji techniczno-budowlanej. Właściciel nieruchomości (Wspólnota Mieszkaniowa, właściciel prywatny) zobowiązany jest udostępnić dokumentację techniczną budynku niezbędną do opracowania przedmiotowego świadectwa. Świadectwo charakterystyki energetycznej ważne jest 10 lat.


W związku z powyższym przedstawiamy procedurę udostępnienia informacji niezbędnych do opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokalu:

  1. właściciel lokalu lub osoba upoważniona występuje z wnioskiem do Wspólnoty Mieszkaniowej/Właściciela nieruchomości za pośrednictwem Zarządcy/Administratora o udostępnienie informacji niezbędnych do opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej dla swojego lokalu.

Na naszej stronie internetowej w zakładce akty/dokumenty udostępniamy wzór wniosku o udostępnienie danych technicznych.

  1. Wniosek można składać osobiście w siedzibie Zarządcy/Administratora nieruchomości, pocztą elektroniczną lub listownie.

  2. Właściciel lub Zarządca/Administrator nieruchomości przekazuje nieodpłatnie kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, a w przypadku braku świadectwa – udostępnia posiadaną dokumentację techniczną w siedzibie Zarządcy/Administratora nieruchomości przy ul. Koryznowej 2c w Lublinie w terminie uzgodnionym telefonicznie w ciągu 14 dni od daty wpływu kompletnego wniosku.

  3. Wydawanie odpisów, skanów, kopii, itp. z posiadanej dokumentacji technicznej może być wykonywane wyłącznie za odpłatnością.

Tymi obiektami administrujemy: