Z A R Z Ą D C A
G O D N Y
Z A U F A N I A
Zakład Obsługi Nieruchomości
"A D M I N A" Sp. z o.o.
Lublin ul. Koryznowej 2c

ZADANIA FIRMY

lwowskaNasza firma specjalizuje się w zakresie:

– Zarządzanie nieruchomościami

– Obsługa w zakresie eksploatacji

– Obsługa techniczna nieruchomości

Z.O.N Admina sprawuje funkcję Zarządu i Zarządcy wielu wspólnot mieszkaniowych, administruje budynkami mieszkalnymi i mieszkalno-użytkowymi jak również budynkami komercyjnymi i użyteczności publicznej.

Zadania w zakresie zarządzania:
Zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości w tym bieżącego administrowania nieruchomością, jak również czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem oraz do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość.

lwowskaZadania w zakresie eksploatacji:

 • Utrzymanie w należytym stanie sanitarno-porządkowym zarządzanych i administrowanych budynków i ich otoczenia.
 • Utrzymanie przydomowych terenów zielonych oraz placów zabaw dla dzieci.
 • Prowadzenie spraw eksploatacyjnych dotyczących urządzeń i instalacji w obsługiwanych budynkach
 • Pełna obsługa księgowa:
  * zawieranie umów z dostawcami mediów
  * naliczanie i powiadamianie o zmianie opłat eksploatacyjnych
  * prowadzenie dla każdej nieruchomości odrębnej księgowości finansowej poprzez odrębny rachunek bankowy
  * prowadzenie dla każdego lokalu odrębnych akt lokali
  * windykacja należności od właścicieli lokali
  * prowadzenie ewidencji osób zamieszkałych w lokalach

Zadania w zakresie obsługi technicznej budynków:

 • Utrzymanie w należytym stanie technicznym administrowanych budynków i urządzeń znajdujących się w tych budynkach w zakresie zawartych umów.
 • Dbanie z należytą starannością o stan nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane.
 • Sporządzanie planów przeglądów wymaganych ustawą Prawo budowlane wraz z opracowaniem preliminarza kosztów.
 • Zalecanie oraz kontrola bieżących napraw i konserwacji w budynkach.
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości.
 • Przygotowywanie planów remontowych.
 • Przedstawianie ofert w przedmiocie umów z dostawcami mediów, wykonawcami robót i usług.
 • Wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych, negocjowanie cen i warunków umów, przekładanie najkorzystniejszych ofert.
 • Nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizacje oraz uczestnictwo w komisjach przy odbiorze ilościowym i jakościowym wykonanych robót i usług.

lwowska
Z.O.N. ADMINA świadczy powyższe usługi na rzecz

 • Gminy Lublin
 • podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
 • oraz osób fizycznych

powrót do góry strony